SMLOUVA O ZHOTOVENÍ NA ZAKÁZKU

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ …………….. NA ZAKÁZKU Č.

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „smlouva“)Smluvní strany:(1)

Jméno a Příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Telefonní číslo:(Dále jen jako „Objednatel“)a(2)

Obchodní jméno: Pavel Holzäpfel

Místo podnikání Lisov 62, 333 01 Stod

IČ: 61141186

DIČ: CZ 6902062156

Bankovní spojení:

E-mailová adresa: objednavky@drevenevyrobky.cz

(Dále jen jako „Zhotovitel“)Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovením věci na zakázku se rozumí:

1.2 Předmětem této smlouvy je zhotovení …………….. dle požadavků objednatele.

1.3. Jedná se o zhotovení výrobků ……… s těmito vlastnostmi, které si sám Objednatel objednal u Zhotovitele.

Materiál: ……………………………………………

Horní část: ……………………………………………

Nohy: …………………………………………….

Opracování: ……………………………………………

Váha: ……………………………………………

Síla: ……………………………………………

Průměr: ……………………………………………

Spodní část (nohy) tloušťka: ……………………………………………

Spodní část (nohy) délka: ……………………………………………

Dodání: Smontováno / Nesmontováno (zaškrtnout)

Datum dodání: ……………………………………………

 

1.4. Objednatel prohlašuje, že výše uvedené podklady v odstavci 1.2. této smlouvy plně odpovídají jeho požadavkům.Článek II.
Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení věci na zakázku.

2.2. Předmětem smlouvy je závazek objednatele zhotovenou věc převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci.Článek III

Předmět díla – zhotovení věci na zakázku

3.1. Předmětem díla je zhotovení …… na míru, dle podkladů specifikovaných v odstavci 1.3. této smlouvy, které jsou přílohou této smlouvy.Článek IV.
Práva a povinnosti objednatele

4.1. Objednatel je povinen dodavateli uhradit za plnění předmětu této smlouvy sjednanou cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě.Článek V.
Práva a povinnosti dodavatele

5.1. Dodavatel je povinen zrealizovat zakázku v souladu s touto smlouvou.
5.2. Termín dodání je stanoven na jeden měsíc od připsání zálohy na účet zhotovitele.

5.3. Dodavatel je povinen informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na úspěšnou realizaci zakázky.Článek VI.
Doba plnění a záruka předmětu plnění

6.1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli zhotovenou věc nejpozději do …….

6.2. Objednatel je povinen věc v den zhotovení převzít.

6.3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout provedení změny požadované objednatelem.

6.4. Zhotovitel je povinen na ……..., které je předmětem plnění, dodat na adresu dodavatele.
6.5. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění v zákonné lhůtě 24 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží objednatelem.

6.7. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci objednavatelem.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí ………. Kč bez DPH (…… s DPH) a je stanovena na základě rozpočtu upraveného v cenové nabídce.

7.2. Nabídková cena je závazná pro účely fakturace.

7.3. Cena zahrnuje náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje.

7.4. Objednatel je povinen po podpisu této smlouvy uhradit zhotoviteli ……... celkové částky díla. Po převzetí díla bude uhrazena objednatelem druhá část ve výši…………. celkové částky do ………… dnů od převzetí zboží. / Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu ve výši ……. z ceny uvedené v čl. 7.1. této smlouvy na základě ……….. v den podpisu této smlouvy.

7.5.Objednatel se zavazuje doplatit cenu za dílo na základě ………, převodem na účet zhotovitele ve lhůtě ……..

7.6. Splatnost ………. byla dohodnuta do ………….Článek VIII.

Předání díla

8.1. Objednatel se zavazuje v den zhotovení věc od zhotovitele převzít.

8.2. Pokud se objednatel nehlásí o dílo po dobu delší, než 6 měsíců je zhotovitel oprávněn věc na účet objednatele prodat i bez vyrozumění

8.3. Zhotovitel se dohodl s Objednatelem o způsobu doručení: Přepravce zásilek (PPL, Zásilkovna, DPD, jiné: (………………………..)) nebo Osobní vyzvednutíČlánek IX.

Další ustanovení

9.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právními vztahy ji založené zákonem č. 89/2012 Sb,. Občanským zákoníkem, v platném znění.

9.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu realizace předmětu plnění.

9.3. Smlouva se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž dodavatel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

9.5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.1) přílohy: Cenová nabídka Zhotovitelem.

Objednávka Objednavatelem s požadavky parametrů věci která je předmětem této smlouvy.

V ______________ dne______________

………………………………….. ………………………………….OBJEDNATEL ZHOTOVITEL